MENU

Zasady użytkowania


SPIS TREŚCI

1.Informacje ogólne
2.Słownik pojęć
3.Członkostwo w serwisie Swatka.pl
4 Warunki korzystania z Swatka.pl
5.Płatności
6.Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

1.Portal Randkowy Swatka.pl stworzył poniższe zasady korzystania z niego aby nasi użytkownicy lepiej zrozumieli, kim jesteśmy, jakie informacją zbieramy o nich, co robimy z zbieraną informacją i czym są warunki korzystania z naszego portalu.
2.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także obowiązujące w dacie jego sporządzenia przepisy Unii Europejskiej, przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu Swatka.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników w/w portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
3.Z chwilą zarejestrowania w Klient oświadcza i zapewnia, że przeczytał i zaakceptował powyższy Regulamin i stanowi on tym samym integralną część umowy o świadczenie usług przez Swatka.pl
4.Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników (w tym zarówno zarejestrowanych jak i użytkowników niezarejestrowanych )również tych, którzy korzystają z Portalu Swatka.pl poza terytorium Polski.
5.Reklamacje wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
6.Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z Portalem proszę wysyłać e-mail do : admin@swatka.pl

Słownik pojęć.

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu Swatka.pl,
Administrator – podmiot zarządzająca portalem Swatka.pl
Konto standartowe– nazwa użytkownika (Nick)oraz hasło tworzone automatycznie przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu Swatka.pl, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika.
Konto PREMIUM i VIP– nazwa użytkownika oraz hasło tworzone w portalu Swatka.pl po uprzednim zamówieniu usługi przez właściciela Konta, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika posiadającego Konto PREMIUM z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu przyznawanych doraźnie lub okresowo.

CZŁONKOSTWO W SERWISIE Swatka.pl 1.Musisz mieć skończone osiemnaście lat aby zapisać się do serwisu Swatka.pl
bądź korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym regulaminem warunki.
2.Regulamin pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.
3.Możesz wyrejestrować swoje członkostwo w każdej chwili usuwając swoje konto w dostępnym w serwisie panelu administracyjnym
4.Administrator Swatka.pl usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu a, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to zapisy Regulaminu pozostają w mocy.
5.Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu i strony Swatka.pl, poza wyjątkami oddzielnie udzielonej zgody przez administratora Swatka.pl
6.Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź ich adresów email członków, bądź wysyłania niezamawianego emaila będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU Swatka.pl

W przypadku rejestracji na naszym portalu Swatka.pl, przyjmujesz do wiadomości, że na mocy niniejszego regulaminu niedopuszczalne i zakazane jest :

a.zakładanie więcej niż jeden konta;
b.podawanie prawdziwego adresu bądź danych, które pozwalały na twoją identyfikacje / telefon numer, e-mail etc /
c.zezwalanie innym osobą na korzystanie z twojego konta, przenoszenie twojego konta na inne osoby
d.wyjawianie hasła innym osobom;
e.wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków; / listy łańcuszki, spam etc /
f.użycie bądź wyrażenie zgody, na umieszczenie w celach niezgodnych z regulacjami niniejszego porozumienia (wstawianie bądź publikowanie):materiałów chronionych prawem autorskim, informacji handlowy audio, wideo albo plików muzycznych materiałów, który naruszających prawa osób trzecich.
g.materiałów naruszających obowiązujące prawo - nielicencjonowanego oprogramowania w tym w szczególności; - oprogramowania, które pomaga w albo promuje phreaking, hakowanie, IP parodystyczne pornograficznych materiałów bądź materiałów promujących dyskryminację albo animozję względem jakiejś osoby.
h.odsprzedaż, wynajem, dzierżawa albo inne handlowe użycie oferowanych przez nasz serwis usług bez naszej pisemnej zgody.
i.prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, badawczej bez naszej pisemnej zgody.
2. Swatka.pl zastrzega sobie prawo przeglądania i usuwania treści, zdjęć, profili użytkowników nieprzestrzegających powyższych zasad , bądź naruszających porządek prawny, naruszające prawa osób trzecich , bądź mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych użytkowników i niezarejestrowanych członków.
3. Na mocy niniejszego regulaminu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
4. Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu Swatka.pl że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
5. Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
6. Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego porozumienia, jakiekolwiek nękanie innych członków i użytkowników naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.
7. Swatka.pl nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
8. Na podstawie niniejszego regulaminu przyjmujesz do widomości, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.
9. Swatka.pl na podstawie zasad wynikających z niniejszego regulaminu nie jest odpowiedzialne za:
a.jakąkolwiek niepoprawną bądź niedokładną zawartość zamieszczoną na naszym serwisie powstałą w związku z działaniem naszych użytkowników bądź tez wynikłą z wykorzystywanego przez nich oprogramowania.
b.zachowanie, (zarówno online lub offline), jakiegokolwiek użytkownika portalu Swatka.pl
c.błędy, opuszczenia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w operacji albo transmisji, niepowodzenia linii transmisyjnej, kradzieży albo zniszczeniu, nieautoryzowany dostęp do konta członka.
d.jakiekolwiek problemów wynikłe z technicznego błędu jakiejś telefonicznej sieci albo linii, komputerowej i internetowej, serwerów albo dostarczycieli usług internetowych, wyposażenia komputera, oprogramowania, niepowodzenia emaila albo graczy z powodu technicznych problemów bądź przeciążenia Internetu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej.
10.Na podstawie niniejszego porozumienia Swatka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne powstałe w wyniku skorzystania z naszych usług, innych niż jako bezpośredni skutek naszego zaniedbywania.
11.Portal Swatka.pl nie gwarantuje również, że w trakcie korzystania z naszych usług Spotkasz miłość twojego życia i nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek emocjonalne albo fizyczne cierpienie, którego możesz doznać w wyniku uczestnictwa w naszym serwisie( w tym również w późniejszym okresie życia).

PŁATNOŚCI

1.Możesz zarejestrować swój profil za darmo i uzyskać swobodny dostęp do większości opcji naszego serwisu. Jednakże w przypadku wykupienia płatnego konta otrzymasz możliwość wysyłania wiadomości i kontaktowania się z innymi członkami naszego serwisu. Członkostwo jest dobrowolne i możesz pozostać niezarejestrowanym w pełni użytkownikiem jak długo sobie życzysz.
2.Portal Swatka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, opcji, okresów odnowienia albo korzystanie z usługi w każdej chwili.
3.Niedopuszczalne jest na mocy niniejszych warunków porozumienia jakiekolwiek przenoszenie danych, bądź pomiędzy poszczególnymi członkami serwisu.
4.Portal Swatka.pl zastrzega sobie prawo do zawieszania bądź usunięcia konta członka w przypadku nie przestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
5.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do wprowadzania korekty w/w danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania przez usunięcie Konta z portalu.
6.W ramach płatności Swatka.pl na podstawie umowy z Użytkownikiem, przyjmuje wpłaty pieniężne od Klientów w celu rozliczenia należności Użytkownika za korzystanie z usług portalu Swatka.pl
7.Czynności dokonywane w ramach płatności nie mają charakteru czynności bankowych.
8.Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.
9.W ramach systemu płatności Swatka.pl obsługuje:
a)Moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;
c)moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
d)moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe
e)w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
10.Płatności za konto Premium, VIP oraz Premium-VIP nie podlegają zwrotom. Wyjatkiem od tego jest sytuacja kiedy serwis przestanie świadczyć użytkownikowi usługi objęte pakietem Premium, VIP lub Premium-VIP. Kwota podlegająca zwrotowi odpowiada proporcji czasu kiedy usługa była świadczona w stosunku do całego okresu subskrypcji. Płatności nie podlegają zwrotowi w sytuacji złamania Regulaminu.
11.Użytkownik może wybrać jeden lub więcej modułów płatności w celu dokonania ich implementacji. Poszczególne moduły są implementowane w całości, z wyjątkiem modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, w ramach którego Użytkownik może wybrać tylko niektóre kategorie przelewów (przelewy dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych przez wybrane banki).
12.Reklamacja musi być złożona drogą elektroniczną i wysłana pocztą elektroniczną na adres email admin@swatka.pl gdzie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

POLITYKA PRYWATNOSCI

1.Swatka.pl zastrzega sobie możliwość pobierania i przechowywanie na swoim serwisie informacji pozwalających na identyfikację osobistą jak i informacji nie zawierających takich danych.
2.Nie - osobiście identyfikowalne dane / twój adres IP, twój typ przeglądarki sieci i wersja, liczba kolorów, które Twój ekran pokazuje, system z którego korzystasz, URL w jaki kliknąłeś, by dostać się tutaj / -jest zebrany automatycznie przez nasze serwery w momencie wejścia na stronę naszego serwisu.
3.Dane pozwalające na identyfikacje / nazwa użytkownika i hasło, adres e-mailowy, zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu, twoja płeć i płeć osoby, której szukasz / są zbierane gdy otwierasz profil, wykupujesz płatne konto, bądź gdy wysyłasz wiadomości do innych użytkowników serwisu.
4.Portal Swatka.pl pobierze opcjonalnie i zamieści w profilu (jeżeli użytkownik wyrazi taką wolę ): przyjęty Nick, datę urodzin ,wzrost, budowę ciała, płeć, stan cywilny, opis siebie, opis osoby, którą chciałbyś poznać, płeć osoby, którą chciałbyś poznać, opcjonalnie, fotografia siebie
5.Portal Swatka.pl zastrzega prawo do umieszczania plików typu Cookies na twoim komputerze przez witrynę, by zgromadzić informację pozwalające na płynne korzystanie z naszego serwisu, a także analizowania twoich działań na portalu przez system Google analitycs.
6.Portal Swatka.pl zastrzega sobie możliwość używania podanych przez użytkowników i niezarejestrowanych członków danych, by informować o przyszłych wydarzeniach albo ofertach związanych z uczestnictwem w naszym serwisie. Powyższa opcja jest ustawiona jako domyślna i może być każdorazowo zmieniona w edycji profilu.
7.Wprowadzając w/w dane do serwisu potwierdzasz ich prawdziwość, wszelkie nieprawdziwe dane( wiek, płeć etc ) będą po wezwaniu do skorygowania usuwane, zaś konta członków wprowadzające nieprawdziwe dane będą usuwane bez możliwości uzyskania odszkodowania za nie wykorzystany okres płatnego konta.
8.Konto PREMIUM jest aktywowane na okres zdefiniowany w abonamencie nie krótszy niż 1 rok.
9.Po zakończeniu okresu wykupienia Konta PREMIUM ustawienia konta Użytkownika zostają przywrócone do ustawień konta standardowego. Treści i ustawienia związane z dodatkowymi funkcjami w Użytkownika nie są zapamiętywane.
10.Dokonując rejestracji wyrażasz zgodę nieodpłatnie:
a.na przekazywanie przez Portal Swatka.pl danych osobowych oraz wizerunku osobistego ze swojego profilu podmiotom współpracującym z portalem, które  w imieniu i na zlecenie Portalu Swatka.pl będą realizowały związane z serwisem usługi.
b.dokonując rejestracji wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz wizerunku przez Portal Swatka.pl w celach marketingowych. W każdej chwili do uprawniony jesteś do odwołania swojej zgody na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość oraz do domagania się skorygowania zapisanych w Swatka.pl danych na swój temat. W przypadku odwołania zgody, dorozumiana zgoda wynikająca z Regulaminu ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym i otrzymasz informację o usunięciu danych .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Portal Swatka.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Portal Swatka.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu, lub rozesłanie informacji o zmianach w formie wiadomości e-mail. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem konta, bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

Triginata ltd jest operatorem serwisu Swatka.pl Triginata ltd
Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Huston Street, Belize City, Belize